Chiroreglement

Huishoudelijk reglement vzw Chiro Hofstade

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld en goedgekeurd door  de vzw Chiro Hofstade .   Het reglement regelt de dagelijkse  werking  van alle leden van onze vzw.  Het reglement is opgesteld,  conform de statuten van de vzw en hoort door elk lid te worden nageleefd.

We beschrijven kort de leden en het doel van de vzw (voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de statuten die u kan opvragen op ons secretariaat, gevestigd in de Gasthuishofweg 40 te 1981 Zemst).

De vzw Chiro Hofstade is opgericht voor onbepaalde duur met als doel;

 • het organiseren van de jeugdbeweging Chiro te Hofstade
 • het aanbieden van financiële ondersteuning ten dienste van Chiro Hofstade
 • het aanbieden van organisatorische, materiële, technische, didactische morele ondersteuning van Chiro Hofstade en andere verenigingen
 • het bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren en beheren van de lokalen ten dienste van chiro Hofstade
 • aanreiken van ontspanningsmomenten aan de leden, ouders van leden, leiding, oudleiding en medewerkers van Chiro Hofstade.

Wie er tot de vzw Chiro Hofstade behoort maken we hier kort duidelijk (opnieuw verwijzen we naar de statuten voor een volledige uiteenzetting);

Men kan twee soorten leden onderscheiden.  Enerzijds hebben we de toegetreden leden, de kinderen die naar de jeugdbeweging komen en anderzijds zijn er de effectieve leden.  Deze effectieve leden kunnen we opdelen in drie categorieën:

 • Categorie A: de stichtende leden
 • Categorie B: de leiding en volwassen begeleiders
 • Categorie C: de Chiro-vriendenkring (waaronder kookploeg, oudleiding, vadersvoorkampers, sympathisanten, …)

I.   Waar streeft Chiro Hofstade naar in zijn dagelijkse werking

Onze Chiro wil kinderen en jongeren van Hofstade en omstreken in hun vrije tijd samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we willen een leerschool voor het leven zijn. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren willen we met hen streven naar  een wereld waarin de Chirowaarden innerlijkheid, rechtvaardigheid en gaarne zien centraal staan.

Chiro wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

II.  Hoe gaan wij, als leiding, tewerk

De leiding behoort tot categorie B van de effectieve leden van de vzw.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken hebben wij een geëngageerde leidingsploeg nodig.  Onze leidingsploeg bestaat uit twee groepsleid(st)ers en de overige leiding.  Allen dragen ze hun steentje bij maar voor de groepsleiding komen er enkele specifieke taken bij.  Wat deze inhouden kan  je vinden onder punt C. Groepsleiding.  Het engagement  van de leiding houdt volgende zaken in:

A. De leiderskring

 • Een leider die zich engageert binnen Chiro doet dit telkens voor een gans Chirojaar (tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals ziekte, buitenlandse stages, …). Hij of zij neemt aan zoveel mogelijk Chiroactiviteiten deel.
 • Een Chiroleider hoort deel te nemen aan de wekelijkse leiderskring (tenzij anders afgesproken bij aanvang van het Chirojaar). Wie niet kan deelnemen aan een vergadering verwittigd zijn afwezigheid op voorhand aan de groepsleiding en informeert zich achteraf over de besproken items. Dit kan via het verslag of door contact op te nemen met een medeleider.
 • Tijdens de leiderskring wordt er naar elkaar geluisterd. We hebben respect voor elkaars mening en laten iedereen zijn standpunt aanbod komen. Er wordt niet door elkaar gesproken, we vragen het woord en laten iedereen uitspreken.
 • Een leider zou de vergadering niet mogen verlaten met vragen of opmerkingen over de besproken items. Er moet met respect geluisterd worden naar ieders mening en in een open sfeer gecommuniceerd worden. Een vergadering waarin niet iedereen zich vrij voelt om zijn mening te uiten is geen geslaagde vergadering. De groepsleiding moet zijn beste beentje voorzetten om hierover te waken.
 • Als leid(st)er maak je deel uit van een groep en respecteer je de door deze groep gezamelijk genomen beslissingen.

B. Chiroactiviteiten

 • Elke Chiroactiviteit moet behoorlijk georganiseerd worden. Als leider probeer je steeds het onderste uit de kan te halen om samen met je leden plezier te maken en toffe activiteiten te brengen.
 • Als leider steek je tijd en energie in je afdeling. Je laat elk kind voelen dat het welkom is en probeert het te integreren in de groep. Iedereen verdient evenveel kansen om zich gelukkig te voelen.
 • Samen met je medeleiding zorg je ervoor dat de zondagactiviteiten op voorhand besproken zijn en dat de taken onder de leid(st)ers verdeeld zijn.
 • Een leider dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn aan de lokalen om opvang te voorzien voor de leden. Alsook om materiaal te verzamelen voor de komende activiteit. Indien dit niet lukt spreek je onderling af zodat er steeds een verantwoordelijke is vanaf 13.45u.
 • Een leider is een voorbeeldfiguur en komt daarom stipt op tijd en in volledig uniform (tenzij anders afgesproken).
 • Een leider rookt of drinkt (alcoholisch dranken) niet in de nabijheid van de leden. Drugs en aanverwante genotsmiddelen zijn uiteraard uit den boze!
 • Als leiding laat je de jongste leden nooit alleen achter. Je zorgt op elk moment voor de nodige begeleiding zodat ze steeds iemand kunnen verwittigen in geval van nood.
 • Je kan als leider af en toe een extra bijdrage vragen aan ouders voor activiteiten. Probeer de activiteiten zo goedkoop mogelijk te houden zodat iedereen kan deelnemen. Wees creatief om onnodige kosten te vermijden.
 • Je bent als leider verantwoordelijk voor het materiaal dat je gebruikt tijdens activiteiten. Je bergt alles proper op in het materiaalkot na een activiteit en je zorgt ervoor dat je het lokaal netjes achter laat.
 • Schade en verlies aan materiaal wordt steeds gemeld aan de groepsleiding of de materiaalverantwoordelijke(n).
 • Elke leider heeft recht op één drankje per Chirozondag. Hiervoor hoeft hij niet te betalen, voor bijkomende drankjes betaal je de afgesproken prijs aan de Chirokas.
 • Wie gebruik maakt van de keuken zorgt ervoor dat deze kraaknet wordt achtergelaten. Vuren worden steeds gecontroleerd bij het verlaten van de keuken.
 • Wie als laatste de Chirolokalen verlaat controleert tevens of alle lichten uit zijn, vuren afstaan, deuren gesloten zijn en verwarming op basis staat.
 • Wie iets aankoopt voor Chiro vraagt steeds toelating en brengt steeds een factuur of kasticket binnen bij de financieel beheerder. Zonder factuur of kasticket wordt er niets terugbetaald.

C. De taken van de groepsleiding

 

 • De groepsleiding wordt aangesteld tijdens het eerste leidingsweekend. We gaan ervan uit dat er zowel een vertegenwoordiger uit de meisjes als de jongensleiding gekozen wordt. Wie zich kandidaat stelt voor groepsleider te worden moet zeer geëngageerd zijn en beschikt over enige leiderschapskwaliteiten.
 • Het verkiezen van de groepsleiding gebeurt op een democratische manier wanneer er meerdere kandidaten zijn.
 • Hun taak bestaat eruit de leidingsploeg te vertegenwoordigen, motiveren en te sturen. Ze nemen de leiding tijdens de leiderskring. Ze zorgen voor de agenda en duiden iemand aan om het verslag te maken.
 • Beslissingen worden in samenspraak genomen met de hele leidingsploeg. De hoofdleiding zorgt ervoor dat iedereen zich kan vinden in de genomen beslissingen. Ze hakken eventueel knopen door indien nodig met het nodige respect voor de argumenten van de leiding.
 • Ze zijn tevens een aanspreekpunt voor leiding , ouders, VB, kookploeg, oudleiding en andere sympathisanten.
 • De groepsleiding zorgt ervoor dat taken verdeeld worden onder de leiding zodat ze er niet alleen voorstaan. Een groepsleider moet kunnen delegeren. De beste manier om dit te doen is door verantwoordelijken aan te stellen binnen de leidingsploeg voor de verschillende taken tot een goed einde te brengen. De groepsleiding controleert of iedereen zijn taak naar behoren uitvoert en stuurt bij indien nodig.
 • Als groepsleiding moet je dus makkelijke bereikbaar zijn voor iedereen die zich inzet voor Chiro.

III.   Ook de leden en ouders moeten zich engageren om Chiro tot een succes te leiden.  Wat we van hen verwachten lees je hier

A. Als lid

(hier hebben we het over de toegetreden leden)

 • Als lid kom je sociaal geëngageerd naar de Chiro. Dit wil zeggen dat je komt om vrienden te maken en samen te ravotten, niet om kinderen uit te sluiten of te pesten.
 • Je hebt respect voor de kinderen en leiding rondom jou.
 • Je bent steeds op tijd en komt in volledig uniform. Met volledig uniform bedoelen we voor de sloebers en speelclub de t-shirt van Chiro Hofstade en speelkledij.  Vanaf rakwi vragen we het ganse uniform te dragen, bestaande uit de groene t-shirt van Chiro Hofstade, de Chiroshort, Chirobroek of Chirorok voor de meisjes.  De leiding ziet hier strikt op toe!
 • Indien je niet op tijd kan zijn vraag je aan de leiding of het mogelijk is om op een later tijdstip aan te sluiten bij een activiteit.
 • Leden verlaten de groep nooit op eigen initiatief. Doe dit enkel wanneer de leiding op de hoogte is en toestemming geeft.
 • Je brengt als lid geen speelgoed, snoep of waardevolle dingen mee zoals GSM, MP3-speler… (tenzij anders afgesproken met de leiding), je kan dit bij aanvang van de chiroactiviteit aan je leiding geven.
 • Je komt via de kortste weg naar de Chiro en gaat achteraf ook weer langs die weg naar huis. Blijf niet hangen of maak geen omwegen om optimaal van je verzekering gebruik te maken bij problemen of ongevallen.
 • Kinderen die op eigen kracht naar de Chiro komen zonder begeleiding van ouders respecteren de verkeersregels en nemen steeds de kortste of veiligste weg.
 • Genotsmiddelen zoals alcohol, tabak en drugs zijn verboden voor of tijdens de chiro-activiteiten. Vanaf aspi kunnen hierop beperkte uitzonderingen worden gemaakt, mits toestemming van de ouders. Drugs zal echter sowieso leiden tot uitsluiting van de gebruiker.

B. Als ouder

(ouders zijn geen lid van de vzw,tenzij ze de taak van een effectief lid vervullen,  toch vragen we ook hun inzet)

 • Als ouders stimuleer je je kind om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de verschillende activiteiten.
 • Je betaalt tijdig het lidgeld zodat Chiro voor een verzekering kan zorgen en de werkingskosten gedekt zijn.
 • Zorg ervoor dat je kind op een veilige manier van en naar de Chiro gaat.
 • Stimuleer je kind om zoveel mogelijk in uniform te komen.
 • Stimuleer je kind om tijdig op de Chiro te zijn zodat ze de start niet missen.
 • Neem contact op met de leiding als er speciale medische weetjes zijn (suikerziekte, ADHD, Astma, zindelijkheidsproblemen…). Informeer de leiding over hoe ze hier het best mee omgaan.
 • Verwittig de leiding als je kind later komt of vroeger moet vertrekken. Liefst op voorhand zodat de leiding hier eventueel rekening mee kan houden in zijn programma. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Indien je kind met eigenaardige verhalen naar huis komt (pestgedrag, extreme activiteiten waar je het niet mee eens bent, …) communiceer je dit best bij de leiding alvorens overhaaste conclusies te trekken of problemen te laten escalleren. Pestgedrag kan je best zo snel mogelijk melden, de leiding kan dat extra in het oog houden.

IV. Wat is de rol van een VB (volwassen begeleider) binnen onze Chiro?

De VB behoort tot categorie B van de effectieve leden van de vzw.

 • De VB houdt een oogje in het zeil, zijn taak is vooral coördinerend. Hij heeft vaak een andere kijk op de dingen door zijn grotere levenservaring.
 • Een VB is zowel een raadsman als een luisterend oor voor ouders, leiding en leden. Ouders die twijfels of vragen hebben waarmee ze bij de leiding niet terecht kunnen worden verzocht zich tot de VB te wenden.
 • De VB neemt zoveel mogelijk deel aan de vergaderingen en probeert zich zo afzijdig mogelijk te houden en grijpt in waar nodig. Hij waakt erover dat Chiro op een verantwoorde manier functioneert. De VB kan sturen, informeren, delegeren, adviseren maar hoeft niet te commanderen. De initiatieven en beslissingen blijven in handen van de leiding. De VB grijpt enkel in wanneer hij deze onverantwoord vindt.
 • Een VB wordt gekozen door de leiding en eventueel mede-VB. Wie VB wil worden kan zich mondeling kandidaat stellen. Van een VB wordt verwacht hetzelfde sociale engagement te hebben als de leidingsploeg. Vaak heeft hij op één of andere manier een link met Chiro (oudleider, ouder, …). Meestel werkt Chiro Hofstade met 1 à 2 VB’s.

V.  Het aandeel van de kookploeg

De leden van de kookploeg behoren tot  categorie C ‘Chiro-vriendenkring ‘van de effectieve leden van de vzw.

 • De kookploeg bestaat uit een groepje vrijwilligers, meestal ouders of oudleiding, die vrijwillig en kosteloos zich aanbieden te koken voor Chiro Hofstade.
 • De belangrijkste periode voor de kookploeg is het jaarlijks kamp. Gedurende het jaar kan de kookploeg ingeschakeld worden voor allerlei activiteiten maar is de inbreng meestal miniem.
 • De kookploeg zorgt voor alle kampmaaltijden en dit voor alle groepen en leiding. Ze zorgen zelf voor de aankoop van voeding en keukenmateriaal en krijgen hiervoor financiële steun van de Chiro. Voor de aankoop van nieuw materiaal wordt steeds de goedkeuring gevraagd aan de VB (of financieel beheerder).
 • De kookploeg houdt zich op kamp bezig met het voorzien van de nodige maaltijden, ze houden zich volledig buiten de werking van Chiro. Er kan natuurlijk altijd gecommuniceerd worden met leiding of VB om eventuele problemen te bespreken.

VI.   Chiro kan niet zonder sympathisanten

De sympathisanten behoren tot categorie C ‘Chiro-vriendenkring’ van de effectieve leden van de vzw.

 • Buiten de leiding, VB en kookploeg zijn er nog een aantal mensen waar Chiro beroep op kan doen. Er zijn ouders, oudleiding, vadersvoorkampers, sponsors, sympathisanten. Deze mensen dienen een actieve bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging. Deze bijdrage kan zich zowel op organisatorisch, materieel, technisch, didactisch of moreel vlak situeren.
 • Ook deze mensen verdienen het nodige respect en appreciatie vanwege de leidingsploeg en een vermelding in dit intern reglement.
 • Van deze mensen wordt enkel verwacht dat ze hun bijdrage leveren vanuit sociale overtuiging, om Chiro een hart onder de riem te steken.


Comments are closed.